Selecteer de taal

Op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een bevoegd minister, kan het Vast Comité I advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van Koninklijk besluit, van circulaire of over elk ander document waarin beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd.

Advies 009/VCI/2024 van 22 juli 2024 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de publiek gereguleerde dienst
Advies 008/VCI/2024 van 22 juli 2024 - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst
Advies 007/VCI/2024 van 12 april 2024 – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfs-documenten
Advies 006/VCI/2024 van 17 april 2024 – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vrijwillige dienst van collectief nut
Advies 005/VCI/2024 van 5 april 2024 – Voorontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de dreigingen geëvalueerd door het OCAD
Advies 004/VCI/2024 van 13 maart 2024 - Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds
Advies 003/VCI/2024 van 7 maart 2024 - Voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie en diverse bepalingen II
Advies 002/VCI-BTA/2024 van 4 maart 2024 - Ontwerp van wet tot wijziging van de Classificatiewet van 11 december 1998
Advies 001/VCI/2024 van 15 februari 2024 – Ontwerpbesluit inzake de oprichting en werking van het College voor veiligheidsadviezen binnen de ADIV
Advies 011/VCI/2023 van 19 december 2023 - Wetsontwerp tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartboek
Advies nr. 010/VCI- BTA du 21 november 2023 - Wet tot regeling van de private opsporing
Advies nr. 009/VCI-BTA van 13 oktober 2023 - Ontwerpbesluit inzake de integratie van de NVO in de VSSE
Advies nr. 008/VCI van 8 September 2023 - Ontwerpbesluit inzake rechtstreekse toegang ANG
Advies nr. 007 VCI-BTA van 20 september 2023 – Voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie en diverse bepalingen
Advies nr. 006/VCI/2023 van 25 augustus 2023 - Voorontwerpen van wet Betreffende de etias nationale Eenheid
Advies nr. 005/VCI/2023 van 21 augustus 2023 - De controle van de betrouwbaarheid van personen en de bescherming van de informatie in de nucleaire en de radiologische sectoren
Advies nr. 003/VCI/2023 van 10 juli 2023 - Erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwelijke organisatie
Advies nr. 002/VCI/2023 van 8 juni 2023 - Ontwerpbesluit inzake rechtstreekse toegang ANG
Advies nr. 001/VCI/2023 van 30 mei 2023 – wet tot regeling van de private opsporing
dvies 005/VCI/2022 van 30 augustus 2022 - klokkenluidersregeling publieke sector
Advies 006/VCI/2021 van 1 december 2021 - wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie
Advies 005/VCI/2021 van 1 december 2021 - wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Nederland inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie
Advies 004/VCI/2021 van 3 september 2021 inzake de strafbaarstellingen ter bevordering van de democratische weerbaarheid
Advies 001/VCI/2021 van 12 juli - wijzigingen inlichtingwet 
Advies 003/VCI/2021van 15 juni 2021 Dataretentie
Advies 002/VCI/2021 van 31 mei 2021 inzake de notificatieplicht
Advies VCI over Wetsvoorstel Internationale Samenwerking  van 28 september 2020
Advies 002/VCI-COC van 19 december 2018 inzake de "aanvullende voorafgaandelijke aangifte betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten"
Advies 001/VCI-COC van 19 december 2018 inzake de "aanvullende voorafgaandelijke aangifte betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters"
Gezamenlijk advies nr. 01/2017 van 20 juli 2017 betreffende de aanvullende voorafgaande aangifte van de gemeenschappelijke databank 'Foreign Terrorist Fighters' (2017)
Advies van het Vast Comité I bij het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 30 November 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (W.I&V) (2017)
Advies van het Vast Comité I bij het wetsontwerp houdende wijziging van de Wet van 11 December 1998 betreffende de classificatie, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (2017)
Advies van het Vast Comité I bij een voorontwerp van wet inzake het gebruik van camera's (2017)
Advies van het Vast Comité I omtrent een wettelijke regeling voor een inlichtingenmethode voor het machtigen van menselijke bronnen tot het plegen van misdrijven in de Wet van 30 november 1998 houdende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2017)
Advies bij het wetsontwerp tot regeling van de private veiligheid (2016)
Advies van het Vast Comité I bij het voorwerp van wet tot wijziging van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (W.I&V) (2016)
Advies van het Vast Comité I inzake de inzage van geclassificeerde informatie voor de leden van de Begeleidingscommissie (2015)
Standpunt van het Comité I bij het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar aanleiding van het verzoek van de Voorzitter van de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers d.d. 17 november 2009
Advies van het Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals gestemd door de Senaat of 16 juli 2009
Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2009)
Memorandum aan informateur Didier Reynders (2007)
Advies over het voorontwerp van wet betreffende de methodes voor de verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2006)