Selecteer de taal

Het Vast Comité I en zijn Dienst Enquêtes beschikken over heel wat bevoegdheden. Zo onder meer moeten de inlichtingendiensten, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de ondersteunende diensten uit eigen beweging alle documenten die de handelwijze van de leden van de dienst regelen, toezenden en kan het Comité elke andere tekst opvragen. Het feit dat vele documenten van de inlichtingendiensten geclassificeerd zijn overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 [pdf] betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, doet hieraan geen afbreuk. Immers, alle personeelsleden van het Comité zijn houder van een veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer geheim”.

Het Comité kan bovendien iedereen van wie zij het verhoor noodzakelijk achten, horen. De leden van de te controleren diensten kunnen zo nodig worden gedagvaard en verplicht onder ede te getuigen. Verder kan het Comité overal waar ook, alle nuttige vaststellingen doen en alle voorwerpen en documenten in beslag nemen. Ten slotte kan het Comité de medewerking van deskundigen en tolken en de bijstand van de politie vorderen.

Het is evenwel van belang op te merken dat de bevoegdheden van het Vast Comité I variëren in functie van de uitgevoerde taak.