Selecteer de taal

In het kader van onze wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zoals het behandelen van klachten, verwerken wij, het Vast Comité I als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw identificatiegegevens en contactgegevens.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang dit nodig is voor de behandeling van het dossier of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen delen wij die gegevens met andere overheidsdiensten of bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een klacht inzake gegevensbescherming (voor meer informatie, zie het samenwerkingsprotocol van de toezichthoudende autoriteiten in het kader van gegevensbescherming). Meer informatie over hoe wij aangiften en klachten behandelen kan u hier vinden. In bepaalde gevallen heeft u het recht om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens te wijzigigen of aan te vullen. Gezien wij gebonden zijn aan bepaalde wettelijke beperkingen in het kader van de rechten van betrokkenen (voor meer informatie: zie de wet van 30 juli 2018, o.a. artikels 14 en 45), kunnen wij bepaalde rechten, zoals het recht op inzage in bepaalde gevallen niet faciliteren. In het kader van de verwerkingen van uw persoonsgegevens door onze organisatie, kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Voor onze bevoegheden als gegevensbeschermingsautoriteit voor onder andere de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is de GBA echter niet onze toezichthouder.