Selecteer de taal

Het Vast Comité I is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat en van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. Daarnaast oefent het, in de regel samen met het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, de controle uit over de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en over de verschillende diensten die dit coördinatieorgaan ondersteunen.
De controle  slaat in beginsel zowel op de rechtmatigheid (de controle op de naleving van de ter zake geldende wet- en regelgeving) en de doelmatigheid (de controle op de efficiëntie van de inlichtingendiensten), als op de coördinatie (de onderlinge afstemming van de werking van de betrokken diensten). 
Wat betreft de diensten die het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ondersteunen, heeft de controle alleen betrekking op hun verplichting om informatie inzake terrorisme en extremisme mee te delen.

Het Comité is ook belast met de controle op de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorist fighters en haatpropgandisten, en dit samen met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). 

Ten slotte werd het Comité in 2018 aangesteld als Bevoegde toezichthoudende autoriteit (BTA). In deze hoedanigheid ziet het toe op de naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij tal van diensten en personen die gegevens verwerken in het kader van de ‘nationale veiligheid’.