Selecteer de taal

 • Het Vast Comité I oefent toezicht uit door middel van onderzoeken die het opstart op eigen initiatief, op vraag van het parlement of van de bevoegde minister of overheid, of op verzoek van een burger of een ambtenaar die een klacht neerlegt of een aangifte doet.
 • Het Comité is belast met de a posteriori controle van de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken. Het Comité treedt hier op als jurisdictioneel orgaan.
 • Het Comité heeft de bevoegdheid om bepaalde gewone methoden die ingezet kunnen worden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten stop te zetten.
 • Het Comité levert een geschreven advies aan de gerechtelijke overheden over de wettelijkheid van de wijze waarop gegevens die aan een strafdossier werden toegevoegd, door de inlichtingendiensten werden verzameld.
 • Een andere taak van het Comité is, het op verzoek, advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van Koninklijk besluit, van circulaire of over elk ander document waarin beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd m.b.t. de werking van de inlichtingendiensten of van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.
 • De militaire inlichtingendienst is bevoegd om communicatie uitgezonden naar of in het buitenland te onderscheppen, af te luisteren of op te nemen. De dienst kan in het buitenland ook beeldopnamen maken en intrusies uitvoeren op IT-systemen.  Het Comité is belast met de controle op deze taken.
 • Het Comité kan worden gevraagd om onderzoeken te verrichten in het kader van een parlementair onderzoek.
 • Het Comité neemt het voorzitterschap en de griffie waar van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen.
 • Het Comité oefent, samen met het Controleorgaan voor politionele informatie (COC), een controle uit op de gemeenschappelijke gegevensbanken die werden opgericht in de strijd tegen het terrorisme (terrorist fighters en ‘haatpropagandisten’). Beide instanties verlenen ook hun gemeenschappelijk advies bij de oprichting, wijziging en implementering van dergelijke gegevensbanken.
 • De Dienst Enquêtes van het Comité heeft ook een gerechtelijke opdracht: hij voert in opdracht van de gerechtelijke overheden onderzoeken naar de leden van de te controleren diensten die verdacht worden van een misdaad of wanbedrijf.
 • Het Comité is aangesteld als Bevoegde toezichthoudende autoriteit. In deze hoedanigheid ziet het toe op de naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij tal van diensten en personen die gegevens verwerken in het kader van de ‘nationale veiligheid’.