Van toezichtonderzoeken wordt een verslag opgemaakt. Het verslag beschrijft in algemene bewoordingen de gestelde onderzoeksdaden en bevat de besluiten over de teksten, de activiteiten of de methodes die de bescherming van de grondwettelijke rechten en fundamentele vrijheden van de burgers of de coördinatie en de doelmatigheid van de onderzochte diensten in het gedrang zouden kunnen brengen. De verslagen bevatten onder meer aanbevelingen die ertoe strekken de vastgestelde gebreken te verhelpen. Ook deze verslagen worden in eerste instantie aan het parlement en de bevoegde ministers gezonden. Het Vast Comité I kan beslissen om zijn onderzoeksverslagen geheel of gedeeltelijk openbaar te maken.

 • Nota over de informatiepositie van de inlichingendiensten met betrekking tot de risico's die inherent zijn aan het gebruik van TikTok [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de manier waarop de Veiligheid van de Staat de imam Mohamed TOJGANI opgevolgd heeft [pdf]
 • Juridische analyse aangaande de wettelijke mogelijkheden waarover de inlichtingendiensten beschikken met betrekking tot verstoring [pdf]
 • Onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen over de wijze waarop de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ‘speciale fondsen’ aanwenden [pdf]
 • Gedetailleerde nota over de informatiepositie van de inlichtingendiensten wat betreft de financiering door stichtingen of andere organisaties en inzake de invloed die Rusland uitoefent op ‘politici’ in België [pdf]
 • Nota over de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes in België [pdf]
 • Nota over de ratificatie van Conventie 108+: mogelijkheden tot bescherming van persoonsgegevens op het gebied van de nationale veiligheid [pdf]
 • De gevolgen van buitenlandse monitoringnetwerken voor de Belgische inlichtingendiensten: de zaak CRYTPO AG, RUBICON en MAXIMATOR [pdf]
 • Opvolging van het toezichtonderzoek PRISM [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de buitenlandse inlichtingencapaciteiten van de Veiligheid van de Staat [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging door de inlichtingendiensten van filosofische organisaties met politieke bedoelingen die strijdig zijn met de democratische orde [pdf]
 • Toezichtonderzoek ter navolging van de onthullingen over het gebruik van PEGASUS-software [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging van de in de parlementaire onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging door de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten van wegens terrorisme veroordeelde en/of geradicaliseerde gedetineerden, tijdens en na hun opsluiting [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de opvolging door de inlichtingendiensten van de Moslimbroederschap en van de eventuele bedreiging die zij in België vormen [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de VSSE de regeringscommissaris Ihsane Haouach opvolgde [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar het opsporen en het opvolgen – door de twee inlichtingendiensten- van de radicalisering van een militair werkzaam bij Defensie, en anderzijds naar hun samenwerking met hun partnerdiensten, waaronder Defensie, onder meer wat betreft hun informatie-uitwisseling [pdf]
 • Opvolging van de aanbevelingen geformuleerd in het verslag betreffende het toezichtonderzoek naar de ondersteunende diensten van het OCAD met uitzondering van de politiediensten en de inlichtingendiensten [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de ondersteunende diensten van het OCAD aangewezen door het KB van 17 augustus 2018 (Gezamelijk onderzoek Comité P – Comité I) [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de manier waarop de Belgische inlichtingendiensten communiceren met een private of publieke werkgever over een werknemer [pdf]
 • Aandacht van de Belgische inlichtingendiensten voor een ADIV medewerker en zijn relaties met Russische burgers. Opvolgingsverzoek [pdf]
 • Opvolging van schadelijke sektarische organisaties en criminele organisaties door de Veiligheid van de Staat [pdf]
 • Review investigation of the information available to the intelligence services regarding the death of Dag Hammarskjöld [pdf]
 • Review investigation of the information available to the intelligence services regarding the death of Dag Hammarskjöld – Final report [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de inlichtingendiensten de bedreiging die uitgaat van extreemrechts heden ten dage in België opvolgen en erover rapporteren aan de autoriteiten [pdf]
 • In het toezicht onderzoek naar aanleiding van de Snowden-onthullingen, werd ook een beroep gedaan op externe expertise. Het expertiseverslag van drs. Mathias Vermeulen (“De Snowden-revelaties, massale data-captatie en politieke spionage. Open bronnenonderzoek”) dateert van 23 oktober 2013. Het expertiseverslag van Professor Annemie Schaus (“Advies over de in België geldende regels ter bescherming van de privacy ten aanzien van middelen die toelaten op grote schaal gegevens van België verblijvende personen, organisaties, ondernemingen of instanties (of die enige link hebben met België) te onderscheppen en te exploiteren”), dateert van 27 november 2013. Beide expertiseverslagen werden op 12 maart 2014 in de Begeleidingscommissie besproken. Ze verwoorden niet noodzakelijk de standpunten van het Vast Comité I. U kan ze [hier] en [hier] terugvinden.
 • In toepassing van artikel 37 van de Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - en op verzoek van de minister van Justitie - heeft het Vast Comité I beslist om het volgende toezichtonderzoek openbaar te maken:
Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de inlichtingendiensten informatie verzamelen over politieke mandatarissen, de wijze waarop ze met de informatie omgaan en analyseren, en de wijze waarop ze hierover aan de bevoegde overheid rapporteren. [pdf]
 
Dit verslag werd op 22 oktober 2013 besproken met de Begeleidingscommissie van de Senaat.
 
Tevens werd beslist de reactie van de Vice-Eerste minister en minister van Defensie [pdf] en van de minister van Justitie [pdf] op dit toezichtonderzoek publiek te maken.
 • Besluiten en aanbevelingen van het onderzoek naar de houding van de Belgische inlichtingendiensten tegenover de noodzaak om de informatiesystemen te beschermen tegen intercepties en cyberaanvallen uit het buitenland (2011) [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de manier waarop de Belgische inlichtingendiensten hebben gehandeld in een zaak van telefoontaps in kantoren van delegaties van de Raad van Europese Unie in Brussel (2010) [pdf]
 • Toezichtonderzoek over de werking van de Veiligheid van de Staat en de ADIV betreffende de uitvoer van materiaal naar Iran (2009) [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar aanleiding van een klacht ingediend door een particulier betreffende de tussenkomst van de Veiligheid van de Staat nopens zijn persoon (2008) [pdf]
 • Toezichtonderzoek nopens de wijze waarop de inlichtingendiensten de activiteiten van de neonazi's volgen en, meer bepaald, met betrekking tot de rekrutering en het beheer van informanten in deze context (2008) [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de eventuele opvolging door de inlichtingendiensten van de verkoop van een Belgisch bedrijf aan een buitenlandse groep (2008) [pdf]
 • Toezichtsonderzoek naar de manier waarop de ADIV de verkiezingscampagne in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft gevolgd gedurende het eerste semester van het jaar 2006 (2008) [pdf]
 • Toezichtsonderzoek naar de zogenaamde "gereserveerde dossiers" bij de Veiligheid van de Staat (2008) [pdf]
 • Verslag naar het onderzoek betreffende de opvolging van het radicale islamisme door de inlichtingendiensten (2007) [pdf]
 • Toezichtonderzoek naar de wijze waarop de Veiligheid van de Staat haar toezichtopdracht t.o.v. Mevrouw F. Erdal heeft uitgevoerd (2006) [pdf]
 

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website