Op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een bevoegd minister, kan het Vast Comité I advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van Koninklijk besluit, van circulaire of over elk ander document waarin beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd.

 • Advies 007/VCI/2024 van 12 april 2024 – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfs-documenten [pdf]
 • Advies 006/VCI/2024 van 17 april 2024 – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vrijwillige dienst van collectief nut [pdf]
 • Advies 005/VCI/2024 van 5 april 2024 – Voorontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de dreigingen geëvalueerd door het OCAD [pdf]
 • Advies 004/VCI/2024 van 13 maart 2024 - Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds [pdf]
 • Advies 003/VCI/2024 van 7 maart 2024 - Voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie en diverse bepalingen II [pdf]
 • Advies 002/VCI-BTA/2024 van 4 maart 2024 - Ontwerp van wet tot wijziging van de Classificatiewet van 11 december 1998 [pdf]
 • Advies 001/VCI/2024 van 15 februari 2024 – Ontwerpbesluit inzake de oprichting en werking van het College voor veiligheidsadviezen binnen de ADIV [pdf]
 • Advies 011/VCI/2023 van 19 december 2023 - Wetsontwerp tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartboek [pdf]
 • Advies nr. 010/VCI- BTA du 21 november 2023 - Wet tot regeling van de private opsporing [pdf]
 • Advies nr. 009/VCI-BTA van 13 oktober 2023 - Ontwerpbesluit inzake de integratie van de NVO in de VSSE [pdf]
 • Advies nr. 008/VCI van 8 September 2023 - Ontwerpbesluit inzake rechtstreekse toegang ANG [pdf]
 • Advies nr. 007 VCI-BTA van 20 september 2023 – Voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie en diverse bepalingen [pdf]
 • Advies nr. 006/VCI/2023 van 25 augustus 2023 - Voorontwerpen van wet Betreffende de etias nationale Eenheid [pdf]
 • Advies nr. 005/VCI/2023 van 21 augustus 2023 - De controle van de betrouwbaarheid van personen en de bescherming van de informatie in de nucleaire en de radiologische sectoren [pdf]
 • Advies nr. 003/VCI/2023 van 10 juli 2023 - Erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwelijke organisatie [pdf]
 • Advies nr. 002/VCI/2023 van 8 juni 2023 - Ontwerpbesluit inzake rechtstreekse toegang ANG [pdf]
 • Advies nr. 001/VCI/2023 van 30 mei 2023 – wet tot regeling van de private opsporing [pdf]
 • Advies 005/VCI/2022 van 30 augustus 2022 - klokkenluidersregeling publieke sector [pdf]
 • Advies 006/VCI/2021 van 1 december 2021 - wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie [pdf]
 • Advies 005/VCI/2021 van 1 december 2021 - wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Nederland inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie [pdf]
 • Advies 004/VCI/2021 van 3 september 2021 inzake de strafbaarstellingen ter bevordering van de democratische weerbaarheid [pdf]
 • Advies 001/VCI/2021 van 12 juli - wijzigingen inlichtingwet  [pdf]
 • Advies 003/VCI/2021van 15 juni 2021 Dataretentie [pdf]
 • Advies 002/VCI/2021 van 31 mei 2021 inzake de notificatieplicht [pdf]
 • Advies VCI over Wetsvoorstel Internationale Samenwerking  van 28 september 2020 [pdf]
 • Advies 002/VCI-COC van 19 december 2018 inzake de "aanvullende voorafgaandelijke aangifte betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten" [pdf]
 • Advies 001/VCI-COC van 19 december 2018 inzake de "aanvullende voorafgaandelijke aangifte betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters" [pdf]
 • Gezamenlijk advies nr. 01/2017 van 20 juli 2017 betreffende de aanvullende voorafgaande aangifte van de gemeenschappelijke databank 'Foreign Terrorist Fighters' (2017) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I bij het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 30 November 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (W.I&V) (2017) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I bij het wetsontwerp houdende wijziging van de Wet van 11 December 1998 betreffende de classificatie, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (2017) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I bij een voorontwerp van wet inzake het gebruik van camera's (2017) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I omtrent een wettelijke regeling voor een inlichtingenmethode voor het machtigen van menselijke bronnen tot het plegen van misdrijven in de Wet van 30 november 1998 houdende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2017) [pdf]
 • Advies bij het wetsontwerp tot regeling van de private veiligheid (2016) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I bij het voorwerp van wet tot wijziging van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (W.I&V) (2016) [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I inzake de inzage van geclassificeerde informatie voor de leden van de Begeleidingscommissie (2015)
 • Standpunt van het Comité I bij het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar aanleiding van het verzoek van de Voorzitter van de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers d.d. 17 november 2009 [pdf]
 • Advies van het Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals gestemd door de Senaat of 16 juli 2009 [pdf]
 • Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2009) [pdf]
 • Memorandum aan informateur Didier Reynders (2007) [pdf]
 • Advies over het voorontwerp van wet betreffende de methodes voor de verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2006) [pdf]

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website