Veiligheidsmachtiging

Personen die uit hoofde van hun functie toegang (moeten) hebben tot geclassificeerde gegevens, moeten over een specifieke machtiging beschikken. Die zgn. ‘veiligheidsmachtiging’ heeft voornamelijk tot doel om gevoelige informatie te beschermen door er de beschikbaarheid van te beperken tot personen van wie mag verwacht worden dat ze voldoende garanties bieden inzake geheimhouding, loyauteit en integriteit. Maar de machtiging geldt niet alleen voor natuurlijke personen en heeft niet noodzakelijk betrekking op de toegang tot geclassificeerde informatie. Rechtspersonen die bijvoorbeeld willen meedingen naar overheidscontracten in gevoelige sectoren, kunnen ook worden doorgelicht. Daarnaast kan de machtiging ook aangevraagd worden in uitvoering van verdragen die België gesloten heeft met andere landen of met internationale of supranationale instellingen.

 

Veiligheidsattest voor toegang tot plaatsen met geclassificeerde gegevens

Bepaalde overheden kunnen een veiligheidsattest eisen voor personen die toegang moeten verkrijgen tot plaatsen waar zich geclassificeerde documenten bevinden, ook al moeten ze geen kennis nemen van die informatie. Bedoeld wordt bijvoorbeeld de situatie van een bezoeker of een schoonmaakploeg. Tot 2005 kon er in die gevallen alleen een veiligheidsmachtiging geëist worden. De procedure om een veiligheidsmachtiging uit te reiken, is echter zeer omslachtig en tijdrovend. Daarom voorzag de wetgever in een vereenvoudigde procedure.

 

Veiligheidsattest voor een bepaalde plaats of evenement

Er bestaat nog een tweede soort veiligheidsattest, nl. een attest voor de persoon die voor beperkte duur toegang wil tot lokalen, gebouwen of terreinen die een band hebben met functies van publieke overheden of tot een welbepaald nationaal of internationaal, diplomatiek of protocollair evenement en waar zich een specifieke dreiging voordoet (bijv. terrorisme). Concreet kan worden gedacht aan de toegang tot een Europese top of andere internationale vergaderingen waar controle van bijvoorbeeld deelnemers, bezoekers, leveranciers en journalisten plaatsvindt.

 

Veiligheidsadvies

Naast een mogelijke of een concrete dreiging in een gebouw of op een plaats, kunnen bepaalde terreinen vanuit hun aard zelf gevoelig zijn voor dreigingen. Denk maar aan het tarmac van een luchthaven. Wie misbruik maakt van de mogelijkheid om op die plaats te komen, kan ernstige schade toebrengen aan fundamentele (staats)belangen. Hetzelfde geldt voor personen die een bepaalde functie of opdracht willen uitoefenen of die een bepaalde vergunning wensen. In al die gevallen kunnen administratieve overheden een veiligheidsadvies aanvragen vooraleer hun beslissing te nemen over de vergunning, toelating of benoeming.

 

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website