Selecteer de taal

De controle op de bijzondere inlichtingenmethoden werd toevertrouwd aan twee instanties: de bestuurlijke Commissie en het Vast Comité I.

De bestuurlijke Commissie en het Vast Comité I controleren gelijktijdig maar afzonderlijk de gehanteerde methoden. Ze controleren de wettelijkheid (en dus ook de proportionaliteit en de subsidiariteit) van de maatregel. Wat betreft de uitzonderlijke methoden oefent de bestuurlijke Commissie ook een a priori controle uit: zij moet normaliter voorafgaandelijk aan het gebruik van een dergelijke methode een eensluidend advies formuleren.

De Commissie vormt een administratief orgaan; het Vast Comité I handelt als een jurisdictioneel orgaan.

De bestuurlijke Commissie is samengesteld uit drie effectieve leden en drie plaatsvervangers. Een van de leden heeft de hoedanigheid van magistraat van het openbaar ministerie, de twee anderen zijn rechter. Het voorzitterschap wordt waargenomen door een magistraat met de hoedanigheid van onderzoeksrechter. Deze magistraten worden aangeduid door de uitvoerende macht (de leden van het Vast Comité I worden aangeduid door de wetgevende macht) voor een periode van vijf jaar die tweemaal hernieuwbaar is.

Bij Koninklijk besluit van 26 december 2015, werden de drie effectieve leden benoemd. De voorzitter is Jean-Claude Claeys, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; de andere leden zijn Dominique Hendrickx, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant en Viviane Deckmyn, rechter in rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.