Selecteer de taal

Sinds 1 december 2006 is het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, of kortweg OCAD, operationeel (Wetstraat, 22 te 1000 Brussel). Dit orgaan, dat de opvolger is van de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG), maakt punctuele of strategische evaluaties over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België. Het doet dit voornamelijk op basis van inlichtingen die het verkrijgt van de zgn. ondersteunende diensten. Dit zijn:

  • de Veiligheid van de Staat;
  • de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht;
  • de federale en de lokale politie;
  • de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën;
  • de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken;
  • de FOD Mobiliteit en Vervoer; en
  • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De dreigingsevaluaties zijn bestemd voor de diverse politieke, administratieve of gerechtelijke overheden die enige verantwoordelijkheid dragen op het vlak van veiligheid. Het zijn die overheden die uiteindelijk de gepaste maatregelen zullen moeten treffen om een eventueel gedetecteerde dreiging af te wenden. Het orgaan staat onder het gezamenlijke gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

OCAD
Wetstraat 22
1000 Brussel
T : 02 / 238.56.86
W :https://ocad.belgium.be/
E : https://ocad.belgium.be/contact

  • De Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (B.S. 20 juli 2006) [pdf]
  • Het Koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (B.S. 1 december 2006) [pdf]