Welke beslissingen kan het beroepsorgaan treffen?

Het Beroepsorgaan kan verschillende beslissingen nemen:

  • het beroep is onontvankelijk (bijvoorbeeld wegens laattijdigheid);

  • het beroep is zonder voorwerp (bijvoorbeeld omdat intussen de veiligheidsmachtiging werd toegekend);

  • het beroep is ongegrond omdat de beslissing wettelijk tot stand is gekomen en de aangehaalde motieven afdoende zijn om de weigeringbeslissing, de intrekking of het negatieve veiligheidsadvies te rechtvaardigen;

  • het beroep is gegrond en de veiligheidsmachtiging of het veiligheidsattest moet worden toegekend (het is niet het beroepsorgaan dat de machtiging of het attest toekent; het orgaan verplicht alleen de betrokken overheid om dit te doen);

  • het beroep tegen het negatieve veiligheidsadvies is gegrond en het beroepsorgaan levert een positief veiligheidsadvies af;

  • de overheid die de veiligheidsmachtiging weigerde of introk moet (op bepaalde punten) bijkomend onderzoek verrichten en binnen een welbepaalde termijn een nieuwe beslissing nemen (deze beslissing is alleen mogelijk bij een procedure in het kader van een veiligheidsmachtiging);

  • de overheid die heeft nagelaten binnen de wettelijke termijn het dossier over een veiligheidsmachtiging af te ronden, krijgen een bijkomende termijn (deze beslissing is alleen mogelijk bij een procedure in het kader van een veiligheidsmachtiging);

  • de beslissing om in welbepaalde gevallen veiligheidsattesten of veiligheidsadviezen aan te vragen wordt bevestigd of vernietigd.

Het Beroepsorgaan moet zijn beslissingen en adviezen motiveren. Het is echter mogelijk dat de eiser niet in kennis zal worden gesteld van de volledige motivering. Die kennisgeving mag immers geen enkele inlichting bevatten waarvan de mededeling schade zou kunnen toebrengen aan fundamentele staatsbelangen, aan de bescherming van de bronnen of aan de bescherming van het privé-leven van derden.
De beslissingen van het Beroepsorgaan zijn niet vatbaar voor enig beroep.

 

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website